Skip to main content

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящото уведомление Адвокатско дружество „ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ“ предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с дейността на дружеството. Ние обработваме Вашите лични данни с цел да защитим в пълна степен Вашите законни права и интереси. Осигуряваме защитата на Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни мерки, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Настоящото Уведомление за поверителност се прилага за цялостната дейност на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“.

Информация за Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“
Адвокатско дружество “ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ”, БУЛСТАТ 175725992, peг. по ф. д. № 397 /2009г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, бул. „Тодор Александров” № 137, ет. 6, телефон/факс: +359 2 987 36 15, представлявано от управителя адвокат Борислав Вълчев.

Понятия
За целите на настоящото Уведомление понятията по-долу имат следното значение, съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/БО:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ на лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Получател“ на лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на ЕС или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

Лични данни, които обработваме
Личните данни, които обичайно се обработват във връзка с дейността на адвокатското дружество са следните:

Име – собствено име, бащино име, фамилно име;
ЕГН;
Адрес: постоянен и настоящ;
Длъжност, образование, квалификация, трудов стаж;
Номер на банкова сметка;
Данни за контакт: телефонен номер, е-mail;
Други данни във връзка с правните услуги, предоставяни от адвокатското дружество.
IV. Събиране на лични данни
Адвокатско дружество “ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ” събира лични данни по различни начини. В някои случаи данните се предоставят от трети лица. В тази връзка Ви уведомяваме, че е възможно да извършваме дадено действие, за което се обръщате към нас, не като администратор, а като обработващ лични данни.

Събираме лични данни директно от Вас:

когато се обръщате към нас за извършване на дейност, която е предвидена законодателно и/или по договорен път;
Събираме лични данни от трети лица:

когато са ни необходими за осъществяване на дейността ни по предоставяне на правни услуги и защита интересите на клиентите ни;
когато държавен орган извършва проверка, включително при получаване на искане за предоставяне на данни.
Цели на обработването
Вашите лични данни се обработват с цел:

Изготвяне на договори за правна защита и съдействие, упълномощаване;
Предоставяне на изисканите от нас правни услуги;
Изпълнение на договорни задължения спрямо нашите клиенти и партньори;
Осъществяване на комуникация с нашите клиенти;
Предоставяне на изисканата от нашите клиенти информация;
Осъществяване на процесуална защита и съдействие;
За целите на изпълнение на сключени трудови договори, договори за постоянна работа и стажантски договори;
Установяване и/или предотвратяване незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
За защита на законните интереси на адвокатското дружество;
За изпълнение на законовите ни задължения;
Други дейности във връзка с дейността на адвокатското дружество.
Правно основание за обработване на лични данни
За изпълнение на договори и в контекста на преддоговорни отношения
Ние обработваме личните Ви данни, за да защитим правата и законните Ви интереси, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

За изпълнение на нормативни задължения и с оглед законен интерес
Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, например:

изпълнение на задължения във връзка с Закона за защита на потребителите и предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса на труда и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.
След предоставено съгласие
В някои случаи обработката на лични данни се извършва само след предварително писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката се посочва в самото съгласие. Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттегляне на съгласието може да бъде направено, както лично в нашия офис, така по електронен път, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, на следния имейл: office@valchevandborisov.com

VII. Получатели (категория получатели) на лични данни

При спазване на законовите изисквания Адвокатско дружество „ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ“ може да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

Доставчици на услуги (адвокати, счетоводители, одитори, доставчици на IT, софтуерни и други услуги, финансови и кредитни институции). Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

VIII. Срок за съхрaнение на лични данни

Адвокатско дружество „ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ“ съхранява отделните документи и свързаните с тях лични данни в сроковете предвидени в законодателството (Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.) По – подробна информация за конкретен вид документи и лични данни може да получите чрез запитване, отправено до дружеството.

IX. Защита на личните данни

За осигуряване защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, съобразно националното и европейско законодателство. Гарантират се:

постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
способност за своевременно възстановяване на наличността и достъп до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед гарантиране на сигурността на обработването.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни
Право на информация:
Имате право да поискате:

информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако е невъзможно да бъде точно посочен, критериите, използвани за определянето на този срок и т.н.
съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.
Право на корекция:
Имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване на лични данни
Имате право да поиска от нас да изтрием свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
оттеглите своето съгласие, върху което се е основавало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас.
Ако личните Ви данни са необходими на Адвокатско дружество „ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ“ за изпълнение на правно задължение, което изисква обработване, и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, то правото на изтриване, така както е посочено в настоящия раздел, не се прилага.

Право на ограничаване на обработването:
Имате право да изискате от нас да ограничим обработването, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания за обработване на лични данни имат преимущество пред интересите Ви.
Когато обработването е ограничено, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Вашето съгласието или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за ЕС или държава членка.

Право на възражение:
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това.

Право на преносимост на данни:
Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато:

обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
обработването се извършва по автоматизиран начин.
Право да се оттегли даденото съгласие за обработване на лични данни
Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттегляне на съгласието може да бъде направено, както лично в офиса на адвокатското дружество с адрес: гр. София 1309, бул. „Тодор Александров” № 137, ет. 6., така по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на следния имейл: office@valchevandborisov.com

Право на жалба:
Ако смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред съответния регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията във връзка с горепосочените права се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

При наличие на искане от Ваша страна сме задължени да предприемем действия по същото в 1-месечен срок, като при необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Адвокатско дружество „ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ“ ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като ще посочим и причините за забавянето.

Ако Адвокатско дружество „ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ“ не предприеме действия по Ваше искане, ще ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

Упражняването на Вашите права е напълно безплатно.

Информация относно автоматизирано вземане на решения, профилиране
В своята дейностАдвокатско дружество „ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ“ не използва автоматизирано вземане на решения, профилиране, по смисъла на Регламента за защита на лични данни.

XII. Актуализиране на Уведомлението за поверителност
Настоящото Уведомление за поверителност е актуалнo към 20.09.2018 г.

Същото може да бъде изменяно поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Адвокатско дружество „ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ“, на клиенти, на компетентни органи, както и по други причини.

Молим Ви периодично да проверявате настоящото Уведомление, за да се запознавате с най-актуалната му версия.

Как можете да се свържете с нас?

Адвокатско дружество “ВЪЛЧЕВ И БОРИСОВ”, БУЛСТАТ 175725992, e със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, бул. „Тодор Александров” № 137, ет. 6.

Може да ни се обадите на телефон/факс: +359 2 987 36 15или да ни изпратите имейл на:office@valchevandborisov.com

English