Skip to main content

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Българското търговско право, хармонизирано в съответствие с европейските правни системи и с директивите на Европейския съюз, предоставя условия за инвестиции в различни области на стопанския живот и под различна форма в зависимост от целите на инвеститорите. Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ оказва съдействие на клиентите си при създаването, управлението и развитието на търговски дружества; данъчното планиране при осъществяването на дейността им; подготвянето и сключването на всякакъв вид договори и други сделки; защитата на правата на клиента при възникнали съдебни спорове, както и при евентуалното преструктуриране, прекратяване, ликвидация и заличаване от Търговския регистър на търговеца. В последните години рязко се увеличиха като брой делата за несъстоятелност – в тази материя се стремим постоянно да се развиваме, включително като държим сметка за новостите и промените в нормативните актове и съдебната практика, за да можем на свой ред да предлагаме все по-оригинални и ефикасни решения на клиентите си.

Във връзка с инвестициите в недвижимо имущество в България Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ обслужва редица български и чуждестранни клиенти, като работи в тясно сътрудничество с нотариуси и утвърдили се на пазара строителни компании на територията на цялата страна. Услугите, които предоставяме включват водене на преговори с трети лица, задълбочено проучване и изготвяне на подробни становища относно правния статут на имотите – в това число относно собствеността на всеки имот, евентуалното наличие на вещноправни и облигационни тежести и права в полза на трети лица и пр., представителство при сключването на предварителни договори и реализиране на окончателни сделки с недвижими имоти. Адвокатското дружество разполага със значителен опит в процесуалното представителство на клиенти по граждански дела, касаещи недвижимо имущество.

Екипът на кантората има дългогодишен опит, придобит в рамките на стотици дела в защита интересите на клиентите си пред съдебните и арбитражни институции на Република България по разнообразни видове търговски, граждански и административни дела, както и пред различни държавни и общински администрации. Предлагаме педантично, иновативно и активно водене на процеса, като се отнасяме извънредно отговорно към всяко едно дело, пред всяка една инстанция, включително информираме клиента си за движението на производството и междувременно го съветваме за евентуално наличие на извънсъдебни алтернативи.

Широко в практиката ни е застъпено т. нар. заповедно производство, което през последните години все по-често се предпочита като по-бърз и ефикасен вариант за претендиране на дължими суми. Адвокатско дружество “Вълчев и Борисов” подава от името на своя клиент необходимите документи в съда за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжника, извършва справки по делото и получава издадените актове въз основа на даденото му пълномощно. В случай, че клиентът ни разполага с документ от вида на така наречените извънсъдебни изпълнителни основания, извършваме необходимите действия и за снабдяване със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Ако длъжникът възрази срещу заповедта за изпълнение, предоставяме процесуална защита по иска за установяване на вземането. Имаме опит и като представители от страната на длъжника в описаните производства, в която хипотеза също предприемаме необходимите процесуалноправни и материалноправни действия, за да гарантираме достатъчно адекватно интересите на клиента.

В условията на икономическа нестабилност, изключително висока междуфирмена задлъжнялост и осезаемо и прогресивно обедняване на населението, Адвокатско дружество “Вълчев и Борисов” осъществява процесуално представителство в сферата на съдебното изпълнение в тясно сътрудничество с частни съдебни изпълнители на територията на цялата страна. Адвокатското дружество си поставя за цел да съкрати пътя от получаването на изпълнителен лист до реалното получаване на дължимите по него суми от клиента кредитор. Освен на страната на кредитора, разполагаме с необходимите знания и опит да защитим интересите и на клиент длъжник по изпълнително дело.

Нашите предимства са бързина, ефективност и коректност.

Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ изготвя становища по данъчни проблеми на физически и юридически лица, като ги консултира за най – удачните правни форми на дейността им с оглед данъчното облагане. Екипът ни осъществява и процесуално представителство по различни данъчни дела, като има постигнати значителни успехи при защита интересите на клиенти пред органите на данъчната администрация в страната и обжалването на нейните незаконосъобразни актове по административен и съдебен ред.

Екипът на Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ има дългогодишен опит в сферата на конкурентното право. Дружеството изготвя правни анализи, предостява консултации и осъществява процесуално представителство на своите клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и съдилищата, във връзка с установяването и преустановяването на нарушения по Закона за защита на конкуренцията, в това число нелоялни търговски практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение, картелни споразумения, контрол върху концентрациите с предприятия, нелоялна конкуренция и пр.

 


Всяка развита пазарна икономика има добре развит капиталов пазар. България, в хода на своето икономическо развитие, неминуемо минава и през развитие на фондовите си пазари, които са един от най – мощните двигатели на икономиката. В контекста на всичко това Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ има капацитета да предоставя услуги и консултации в тази специфична сфера на правото, включваща регистрирането и дейността на публични дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, инвестиционни фондове, дружества със специална инвестиционна цел и др.

Адвокатското дружество предоставя консултации и становища относно правните аспекти на различните борсови сделки, стратегии и операции, като целта е да защитим максимално инвестициите и интересите на обърналите се към нас клиенти.

Адвокатско дружество „Вълчев и Борисов“ развива дейност и в други сфери на правото, сред които се нареждат Застрахователно право, Обществени поръчки, Административно право и процес, Административнонаказателно право, Право на Европейския съюз, Екологично право и т. н.

English