Skip to main content

ЕТИЧНИ НОРМИ

съдружници Вълчев & Борисов

ЕТИЧНИ НОРМИ

В правова държава и в общество, основано на върховенството на закона, адвокатът има особена роля. Неговите задължения произтичат от традициите на вековната професия и не се изчерпват с изпълнението на дадения му мандат. При упражняване на професията адвокатът във всичките си действия се ръководи от интересите на своя клиент, като спазва закона и правилата за професионално поведение.

За да може да бъде спечелено и запазено уважението, необходимо за осъществяване на тези функции, адвокатът изпълнява непрестанно многообразните си правни и етични задължения към:

  1. Клиента
  2. Адвокатската професия като цяло и в частност към всеки колега юрист
  3. Съдебната власт и другите власти, пред които адвокатът защитава каузата на своя клиент или го представлява
  4. Обществото, за което съществуването на свободна и независима адвокатска професия, подчинена на собствени правила, представлява съществена гаранция за опазване на законността и правата на човека, които много често са противопоставени на силата на държавната власт и/или на интересите на отделни части от обществото

Взаимоотношенията между адвоката и неговия клиент се градят на плоскостта на доверието, което е и в основата на отношенията между адвокатите помежду им и между тях и властите. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на адвоката. Опазването на професионалната тайна е основно и първостепенно задължение на адвоката. В същото време той е длъжен да следи за липса на конфликт на интереси с други клиенти.
Екипът на Адвокатско дружество “Вълчев и Борисов” възприема етичните норми като свой приоритет и се старае ежедневно да ги прилага в дейността си.

English